Listn.to е музикален уебсайт, който публикува текстове на песни, видеа, картинки, клипове, преводи на текстовете на песни, биографии и интервюта на изпълнители и други с цел да забавлява и популяризира музикалното изкуство. При използването на Listn.to вие се съгласявате на настоящите общи условия и правила за ползване.
Всеки, който се регистрира в платформата Listn.to, може да качва текстове на песни, преводи, видеа и пр. Listn.to не се обвърза със състоятелността на тези текстове и не отговаря за техните права.

Настоящите общи условия и правила за ползване на музикалния сайт Listn.to уреждат отношенията между:
1. Посетител или Потребител в уеб сайта  https://listn.to/, от една страна, и
2. сайтът Listn.to – известен още като доставчик на информация.

Разяснения:

При тълкуване и прилагане на настоящите общи условия и правила за ползване, използваните по-долу термини и изрази имат следното значение:

  1. Платформата е платформата на уебсайта https://listn.to/  и представлява обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
  2. Услуги се наричат услугите, налични в уебсайтът, състоящи се в предоставяне на информация и новини на музикална тематика, качване на текстове и музикална информация от потребителите, видеа, биографии и други.
  3. Потребител е физическо или юридическо лице, което използва услуги и действа за цели, извън неговата професионална, търговска или икономическа дейност;
  4. Посетител е всеки нерегистриран Потребител или Изпълнител, който взаимодейства с платформата https://listn.to/.
  5. Профил е обособена персонална част от платформата https://listn.to/, която съдържа информация за регистриран Потребител, предоставяна от него и съхранявана от Доставчика.
  6. Достъпът до Профила се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил в сайта Listn.to осигурява възможност за преглед и редакция на съхраняваните данни и материали по всяко време.

ПРЕДМЕТ:
Настоящите общи условия уреждат отношенията между Страните, възникнали във връзка с предоставянето на услуги, свързани с приемане, съхраняване, предоставяне и предаване на информация от и на Посетители, Потребители и Доставчика по повод търсени и предлагани от тях услуги, както и функционирането на онлайн платформата на Доставчика.

Доставчикът не е страна по договор и не носи отговорност за правата на неавторското съдържание, публикувано в сайта от трети страни. Не носи отговорност за частично, забавено или лошо изпълнение или друг вид неточно изпълнение, както и за вредите, настъпили за някоя от страните или за трети лица по повод неговото изпълнение или въз основа на неговото неизпълнение.

При осъществяване на своята дейност, Доставчикът предоставя следните видове услуги:

1. Чрез свободен достъп на всеки Посетител:
• свободен преглед на информация относно търсени продукти и услуги – текстове на песни, биографии, видеа и информация, свързана с музикалния бранш.
• достъп до информационен бюлетин;
• право на регистрация като Изпълнител или Потребител;
• техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

2. Чрез достъп като регистриран Потребител:
• свободен преглед на информация относно търсени продукти и услуги;
• достъп до информационен бюлетин;
• техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата;
• достъп до предоставените данни в Профила на Изпълнителите;
• право да дава оставя коментар в профила на Изпълнителите.

Регистрация:

При изпращане на валидна заявка за регистрация, Посетителят се съгласява, че при предоставянето на услугите Доставчикът може да използва електронна поща.

Непоискани търговски съобщения:

С приемането на настоящите Общи условия, Потребители и Посетители се съгласяват да получават непоискани търговски съобщения с цел Доставчикът да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да иска информация по най-различни въпроси, свързани с рекламните кампании, да провежда анкети и други във връзка със сайта.

Права и задължения:

Съгласно настоящите Общи условия, Потребителите имат следните права:
• на свободен преглед на информация относно Изпълнителите и търсените услуги;
• на достъп до информационен бюлетин;
• на запитвания за информация към Изпълнителите;
• на техническа подкрепа, помощ и консултация по повод използването на Платформата.

Съгласно настоящите Общи условия Потребителите имат следните задължения:
• да попълват коректно и вярно електронната форма за изпращане на Запитване, като подават точни, ясни и възможно най-детайлни данни относно критериите и местоизпълнението на търсената услуги;
• да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на Платформата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;
• да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Ограничение на отговорността

Страните се съгласяват, че Доставчикът не носи отговорност относно:
• правата и задълженията, свързани с неавторската информация, публикувана на сайта или от  Потребителя;
• вреди, причинени върху софтуера и хардуера на посетителите в Платформата, в резултат на предоставяните от Доставчика услуги;
• други вреди, причинени при използване на услугите, предоставяни чрез Платформата, освен при груба небрежност или умисъл от страна на Доставчика или негов служител;
• вреди в случай на непреодолима сила или случайно събитие (стачки, спиране на интернет, и т.н.).

Интелектуална собственост

В платформата Listn.to присъства съдържание, което не е авторско: текстове на песни, видеа, биографии, картинки и други за целите на сайта.
Публикуваните коментари, текстове, преводи, видеа и други от страна на  Потребителите са отговорност на Потребителите и Listn.to не се ангажира с правата на публикуваните материали. Нецензурни и обидни коментари и съдържания ще бъдат премахвани по всяко време, ако и когато Доставчикът намери за уместно, без да уведомява предварително Потребителя или Посетителя.

ЛИЧНИ ДАННИ:
С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от Доставчика при спазване на Закона за защита на личните данни.
Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

ПРОМЕНИ:
Доставчикът запазва право си едностранно да променя настоящите Общи условия, когато реши, като се задължава да информира за това потребителите и получателите на услуги по подходящ начин в това число и вече регистрираните изпълнители и потребители, които не са спрели да посещават платформата.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ:
Всички евентуални спорове между страните ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.