Trombone Shorty

AKA: Troy "Trombone Shorty" Andrews, Troy Andrews